Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z křestních obřadů

22. 5. 2013

V ustanovený den přinesou rodiče spolu s kmotrem, příbuznými a přáteli dítě do kostela. Hned na začátku obřadu kněz všechny přivítá a rodičům dává následující otázky:

Jak se vaše dítě jmenuje? Co pro vaše dítě od církve žádáte?

A pak jim připomene závažnou povinnost - dítě ve víře vychovávat. Kmotra se ptá, zda je připraven rodičům pomáhat?

Hned na to kněz řekne:

N., církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V jejím jménu tě označuji znamením kříže, znamením našeho Pána Ježíše Krista. Také vy, rodiče, a vy kteří chcete plnit povinnost kmotra, označte N. znamením Kristova kříže.

Kněz, rodiče i kmotr udělají dítěti na čelo malý křížek, tím je naznačeno jeho přijetí do farního společenství.

Pak si všichni sednou, vyslechnou čtení z Písma svatého. Bohoslužba slova je zakončena přímluvnými modlitbami za dítě a exorcismem: to je modlitbou, ve které prosíme, aby dítě bylo uchráněno před mocí ducha zla a aby jeho silou byl Kristus:

Kněz řekne:

Všemohoucí Bože, poslal jsi svého jednorozeného Syna, aby nás vyvedl z otroctví hříchu a učinil z nás tvůj svobodný lid. Pokorně tě prosíme: Zachraň před mocí temnoty také toto dítě a dej, ať se na něm ukáže moc smrti a vzkříšení tvého Syna. Buď s N. po celý život, a až bude pokoušen a bude bojovat proti duchu zla, jeho silou ať je Kristus, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Poté rodiče a kmotr přinesou dítě ke křtitelnici.

Vlastní slavnost křtu obsahuje svěcení vody:

Prosíme tě, Bože: Ať skrze tvého Syna sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Zde se rodiče a kmotři zřeknou zlého a vyznají víru. Neboť malé děti je možné křtít jedině tehdy, když se za ně církev zaručí svou vírou.

Kněz se třikrát ptá:

•   Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto hříchu?

•   Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, zříkáte se proto všeho, co k němu láká?

•   Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?

Rodiče a kmotrové třikrát odpovídají: Ano!

•   Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?

•   Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?

•   Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění

hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Rodiče a kmotrové třikrát odpovídají: Věřím!

Nyní následuje vlastní křest. Kněz nabere křestní vodu, třikrát ji nalije na hlavu dítěte a zároveň při tom říká:

N., JÁ TĚ KŘTÍM VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO.

 

Po křtu kněz udělá posvěceným olejem dítěti na temeni jeho hlavičky kříž a přitom se modlí:

Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a z Ducha svatého, přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna na kněze, proroka a krále, tak mažu posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu navěky.

Předá mu bílou roušku na znamení křestní nevinnosti a hořící svíci, která znamená světlo víry. Na závěr se všichni jménem pokřtěného dítěte pomodlí k nebeskému Otci modlitbu Páně a dostanou požehnání.

Dítě obyčejně neví, co se s ním při křtu děje. Ještě z toho nemá rozum, ale přesto již od nejstarších dob byl křest udělován i dětem, protože je to milost a Boží dar, který nepředpokládá lidské zásluhy. Děti jsou křtěny ve víře církve, a proto je nutné, aby rodiče své dítě už od malička vedli k Bohu, učili je prožívat a poznávat víru. Mají je vodit do kostela, učit žít ve společenství církve a vychovávat k dobrému křesťanskému životu.