Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktické rady pro řešení nelehkých životních situací

17. 4. 2013

Proč je v důležitých životních rozhodnutích a těžkostech potřebné hledat radu u věřícího a zvláště u kněze?

Rada může velmi ovlivnit naše rozhodnutí. Každé naše rozhodnutí by mělo být v souladu s Božím zákonem. Tak půjdeme správným směrem a nemineme věčný cíl. Je proto mylné hledat pro tyto případy pomoc jinde. Pokud je totiž někdo sám nevěřící nebo podle Božího zákona v některých oblastech svého života nejedná, jak pak můžeme čekat, že nám správně poradí?

 Proč se nedoporučuje uzavírat sňatek s nekatolíkem?

Manželství je jednota a ta předpokládá soulad pokud možno ve všech oblastech. Živá katolická víra je náročná a rozpory v této oblasti zpravidla vedou ke značným obtížím. Nejednota se s příchodem dětí často bolestně projevuje při jejich výchově.

 Co dělat, když není možné obnovit platné manželství a do neplatného již přišly další děti?

Hřích vždy vede k bolesti a někdy i nenapravitelné. Aby mohl přistupovat ke svátostem ten, kdo žije v neplatném manželství, musí se vzdát intimního soužití. Například lze složit faráři slib čistoty. Pro zabránění pohoršení ve farnosti je důležité, aby se o tomto řešení vědělo. Tak se zlo a utrpení může proměnit v mnohem větší dobro skrze přijatou oběť. (srov. Familiaris Consortio 84, Sacramentum Caritatis 29)

I ti, kteří se k slibu čistoty zatím nemohou odhodlat, jsou povzbuzováni účastnit se života Církve (bez přijímání svátostí) a vyprošovat si k tomu sílu.

 Proč je hříchem intimní život před svatbou? Proč nelze vyzkoušet život s partnerem?

Sex není zábava, ale je tělesným naplněním vztahu lásky a výrazem úplného a bezvýhradného vzájemného sebedarování muže a ženy. Aby tomu tak skutečně bylo, musí předcházet uvážené a svobodné rozhodnutí přijmout druhého a odevzdat se mu na celý život – veřejný manželský slib.

Podobně jakou u lidského jedince mají řídící schopnosti rozumu a vůle ovládat schopnosti nižší (emoce, vášně a pudy), tak i v partnerském vztahu má svobodný slib, který pečetí snoubeneckou lásku, předcházet tělesnému odevzdání se. Sex před manželstvím

je tedy něco rozporného (náležím ti a přece nenáležím) a proto neslouží k růstu vztahu, ale naopak vede k růstu sobectví a k narušení vztahu. Věrnost na celý život a skutečné sebedarování se nedají vyzkoušet.

 Když jsem propadl sebeukájení, pornografii, ... a nejsem schopen se toho zbavit, co mohu dělat?

Důležité je vyhýbat se příležitostem. Počítač dát do místnosti, kde neustále někdo je (např. kuchyň), pouštět ho jen, je-li někdo doma, anebo si stanovit přísná pravidla pro jeho užívání. Odstranit televizi z pokoje, z bytu. Snažit se vydržet a ovládnout se jen tuto hodinu, jen tento den a nehledět daleko dopředu. Mít promyšlené různé dobré náhradní činnosti pro chvíli, kdy přijde pokušení. V osobní modlitbě si pro tuto oblast vyprošovat Boží posilu a milost.

Také Pánu děkovat a radovat se z každého dílčího vítězství. Svěřovat se do ochrany a přímluvám Neposkvrněné Panny Marie. Při pádu jít co nejdříve ke svaté zpovědi.

Postupně dojde k posilování vůle a intervaly mezi pády se budou prodlužovat, až se člověk s pomocí Boží stane pánem svého života. Zdravě silná vůle a schopnost sebeovládání se projeví pozitivně v celku života a zvláště v manželství.

 Co máme dělat, když nám lékař diagnostikoval neplodnost?

S rozšířením reprodukčních center se stává, že někteří gynekologové jdou nejjednodušší cestou: odesílají páry, u nichž se nepodaří základními testy odhalit příčinu neplodnosti, k umělému oplození. Přitom praxe symptotermální metody umožňuje jednak rozpoznání

nejvhodnější doby pro početí a také určení diagnozy při některých poruchách plodnosti. Informujte se proto na níže uvedených kontaktech.

 Co když ani přesto se nám nepodaří počít dítě?

„U Boha není nic nemožné“ (Lk 1, 37). Dopouští-li Pán, aby se manželé, kteří se mají upřímně rádi, nedočkali vlastních dětí, třeba je volá k jiné formě rodičovství, např. adopci. V každém případě je správné vytrvat v důvěře v Boha a v modlitbě.

 Proč je umělé oplození těžkým hříchem?

Umělé oplození je těžkým hříchem proti pátému přikázání, protože při současných technikách umělé reprodukce dochází prakticky vždy k výrobě nadpočetných lidských embryí, která jsou následně zneužívána k pokusům, nebo zmražena (se značným rizikem

smrti), nebo rovnou usmrcena. Umělé oplození je těžkým hříchem i proti šestému přikázání, neboť při něm dochází k nedůstojnému a nepřirozenému početí dítěte mimo manželský akt. Dítě má právo být počato z manželského láskyplného objetí a ne být vyrobeno a testováno na Petriho misce.

 Je možné podstoupit umělé oplození, když máme genetické riziko početí postiženého dítěte?

Není – viz výše. Při technikách umělého oplození z toyoto důvodu jsou z počatých embryí vybírána jen ta, která vyhovují testům, a ostatní záměrně usmrcena.

 Proč je antikoncepce těžkým hříchem a proč zraňuje lásku?

Do přirozenosti intimního styku je nedělitelně vepsán dar plodnosti a dar jednoty. Při použití antikoncepce odmítají manželé plodnost druhého, která v daném okamžiku nedílně patří k jeho identitě. Tím ničí bezvýhradné darování se, ničí jednotu v nejintimnějším momentu a tak se do vztahu vkrádá lež, rivalita, sobectví.

Antikoncepce je vnímána jako ochrana. Ale chrome se vždy jen před nepřítelem, před zlem. Manžel, plodnost a dítě nejsou zlem ani nepřítelem.

 Co vše spadá do antikoncepčního jednání?

Z mravního hlediska je to jakékoli jednání s úmyslem oddělit v daném okamžiku plodnost, bez ohledu na efektivnost: přerušovaný styk, prezervativ, hormonální antikoncepce v pilulkách, injekcích, náplastech, tělískách...

 Proč není využití metod rozpoznávání plodnosti „katolickou antikoncepcí“?

Při intimním styku v neplodném období se manželé přijímají a darují v plnosti a bez výhrad tak, jak v daném okamžiku jsou – bez daru plodnosti. Nijak proto nenarušují bezvýhradné sebedarování, neodmítají žádnou schopnost toho druhého a neničí tak vzájemnou jednotu.

 Je těžkým hříchem brát antikoncepci, když by otěhotnění znamenalo riziko smrti? Například po rakovině prsu?

Je to hřích, protože použití antikoncepce nelze ospravedlnit ani poukazem na menší zlo, když existu je i mravně dobrá cesta – abstinence. Navíc jestli skutečně hrozí riziko smrti, pak i používání antikoncepce znamená ohrožení života, neboť žádná antikoncepce

není stoprocentní. Strana, která si intimní soužití vynucuje, hřeší proti pátému přikázání. Existuje ještě možnost používat zpřísněnou verzi symptotermální metody. Zde je však nutné důkladné proškolení.

 Lékař mi předepsal hormonální antikoncepci ze zdravotních důvodů. Je mravné ji používat?

Pokud užíváte hormonální antikoncepci jako léčebný prostředek, je nutné se vyhnout pohlavnímu styku, neboť každá hormonální antikoncepce má jako jeden z účinků zabránění uhnízdění cca pětidenního embrya a tím jeho usmrcení. Hormonální antikoncepce

je navíc prostředek s vícero negativními dopady na zdraví a trvalou plodnost. Proto je třeba zvážit, zda je pro užívání dostatečný důvod. Často je hormonální antikoncepce nasazována gynekologem automaticky, místo aby se odstranila příčina problémů (např.

dozrání pohlavních orgánů u dívek, porucha štítné žlázy, ...).

I když antikoncepce aktuálně subjektivně pomůže, dlouhodobě zdravotně uškodí. Gynekoložka MUDr. Xenie Preiningerová: „Během posledních deseti let jsem nemusela ani jednou nasadit hormonální antikoncepci, ale vše jsem řešila vhodnějšími prostředky.“ Informujte se proto při nejasnostech na níže uvedených kontaktech.

 Co mám dělat, když si (nevěřící) manžel vynucuje styk s antikoncepcí?

Není hříchem nezaviněně trpět zlo a antikoncepce je zlem, které ničí jednotu manželů. Je třeba dát zcela jasně najevo nesouhlas s touto praxí, sama žádnou antikoncepci neaplikovat a s pomocí Boží se snažit vhodně a postupně manželovi ukázat krásu dokonalého

spojení.

 Jak změnit sexuální život v manželství, když si manželé zvykli užívat bariérovou antikoncepci?

Změna určitě není jednoduchá a může se jednat o běh na delší trať. To však nic nemění na tom, že ke změně je třeba jasných rozhodnutí a konkrétních pevných kroků (např. kontaktování organizací věnujících se metodám rozpoznávání plodnosti). Přirozený způsob

manželského soužití bez bariérové antikoncepce je nejen jedinou volbou, kterou mají muž a žena, když chtějí žít podle Božích přikázání, ale také cestou opravdového sebedarování, bez kterého člověk nemůže žít šťastně ve vztahu k Bohu a k bližnímu. Opako

vané přijetí svátosti smíření je v takových případech účinný lék, stejně jako duchovní doprovázení.

 Je hříšné použít prezervativ v neplodném období jako pojistky přirozených metod regulace početí?

Ano, je to hříšné. Rozhodující je úmysl roztrhnout jednotu plodivého a pojivého aspektu manželského styku.

 Co mají manželé dělat, když není rozumné počít dítě?

Pokud manželé nemohou v daný čas přijmout dítě, mohou využít periodickou neplodnost, kterou Stvořitel vložil do lidské přirozenosti a intimně žít jen v neplodném období.

 Jak poznají manželé, že se nacházejí v neplodném období?

Manželé to poznají z tělesných příznaků, například prostřednictvím tzv. symptotermální metody.

 Kde lze nalézt informace o přirozeném plánování rodičovství?

Například na adrese Ligy pár páru – www.lpp.cz nebo sdružení Cenap – www.cenap.cz.

 Proč je vhodné absolvovat kurz a nestačí Se s principy seznámit z literatury?

Přestože principy přirozených metod nejsou složité, je to obdobné jako u řízení auta, kde se vyžaduje autoškola k praktickému osvojení zkušeností. Každé lidské tělo je jedinečné a je proto vhodnější mít z počátku někoho, s kým lze konzultovat příznaky, aby zvláště při nepravidelných cyklech, směnném provozu atp. nedošlo k omylu. I lékař se musí učit poznávat příznaky lidského těla nejen z knih, ale hlavně praxí.