Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpustky

 

ODPUSTKY (latinsky indulgentiae) jsou prominutí časných trestů před Bohem za hříchy, jejichž vina a s ní související věčné tresty již byly odpuštěny. Je to odpuštění, které může náležitě připravený věřící obdržet prostřednictvím církve. Podle toho odpouštějí-li všechny časné tresty, nebo jen část, rozlišují se odpustky na úplné a částečné.

Plnomocné odpustky je možno získat jen jednou denně, kromě případu, kdy je člověk v nebezpečí smrti. Neplnomocné je možno získat i několikrát za den, pokud není řečeno, že v daném případě je tomu jinak.
K získání plnomocného odpustku se vyžaduje vykonání skutku, na který je tento odpustek dán, a uskutečnění tří podmínek:

 • svátostná zpověď
 • svaté příjímání
 • modlitba na úmysl Sv. Otce (nejlépe Otčenáš a Zdrávas, ale též jakákoli jiná modlitba podle vlastní zbožnosti a úcty, jakou má dotyčný k římskému veleknězi).

Mimo to je potřeba, aby u dotyčného člověka byla vyloučena veškerá náklonnost k jakémukoliv hříchu i všednímu. Tato poslední podmínka je velmi těžká, ale zcela samozřejmá. Veškerou náklonnost ke hříchu totiž vylučuje jen tak velká láska k Bohu, která si, ze strany Boží, plné odpuštění všech trestů za hříchy zaslouží. Bez splnění těchto podmínek jsou odpustky pouze neplnomocné. Tyto podmínky mohou být splněny i několik dní před dnem, na který jsou tyto odpustky dány, ale i po něm. Je však vhodné, aby svaté příjímání a modlitba na úmysl Sv. Otce byly vykonány v den odpustků. Jednou svátostnou zpovědí je možno získat i více plnomocných odpustků, ale sv. příjímání a modlitba na úmysl Sv. Otce musí být pokaždé zvlášť.

Plnomocné odpustky je tedy možno získat za výše uvedených podmínek v různých případech. Jsou uvedeny zde:

Případy, kdy je možno získat plnomocné odpustky:

 • Návštěva farního kostela ve výroční den posvěcení, v den svátku hlavního světce kostela, nebo 2. 8. v den Porciunkule, kde se pomodlíme Otčenáš a Věřím.
 • Při návštěvě kostela, poloveřejné nebo veřejné kaple, o Slavnosti všech svatých a na den všech věrných zemřelých, kde je třeba se pomodlit modlitby Otčenáš a Věřím. Tento odpustek je použitelný jen pro duše v očistci.
 • Návštěva hřbitova a modlitby za duše v očistci v době od 1. do 8. listopadu.
 • Při návštěvě "větších" římských bazilik (Sv. Petra, Sv. Pavla, Sv. Jana z Lateránu, St. M. Magiore a Sv. Vavřince), ale jen jednou do roka.
 • Nejméně půlhodinová adorace před nejsvětější svátostí.
 • Přijetí požehnání papeže městu a světu (Urbi et Orbi), dokonce i prostřednictvím rozhlasu
 • Veřejná recitace Zasvěcení na svátek Nejsvětějšího srdce
 • Zbožné používání nějakého zbožného předmětu (kříž, růženec, škapulíř, medajlka...) požehnaného papežem, nebo kterýmkoli biskupem. Tento odpustek je možno získat však jen na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla a musí se recitovat vyznání víry.
 • Přijetí prvního sv. příjímání, nebo zbožná přítomnost na těchto obřadech.
 • Modlitba růžence v kostele nebo veřejné oratoři nebo v rodině nebo v řeholním společenství nebo ve zbožném společenství. Růžencem se zde míní nejméně pět desátků. Je ale potřeba se růženec modlit nepřetržitě, bez přerušení. K ústní modlitbě musí být přidáno zbožné rozjímání o tajemstvích, při veřejné recitaci musejí být oznámena podle schváleného zvyku, ale při soukromé recitaci stačí přidat rozjímání o tajemstvích k ústní modlitbě.
 • Nejméně půlhodinové čtení Písma Svatého s patřičnou úctou k Božímu slovu.
 • Vykonání zbožné  křížové cesty.
 • Vykonání nejméně třídenních exercicií.
 • Zbožná přítomnost primiční mše sv. a výroční mše sv. při trvání 25,50, 60 let kněžství.
 • Při návštěvě kostela nebo oltáře ve dni jejich posvěcení
 • Veřejná recitace hymnu Te Deum jako díkůčinění v poslední den v roce
 • Zbožná veřejná recitace hymnu Veni Creator na slavnost Seslání Ducha Svatého a na první den v roce
 • Zbožná veřejná recitace modlitby k Zasvěcení Srdci Ježíšovu na slavnost Krista Krále
 • Konání křížové cesty na místech, kde jsou vyznačena zastavení. Je požadováno zbožné rozjímání o utrpení a smrti Páně a pohyb od jednoho zastavení k druhému. Při velkém množství lidí stačí, když se pohybuje předsedající. Ti kdo nemohou jít křížovou cestou, mohou získat odpustek, jestliže budou nejméně půl hodiny rozjímat a číst o utrpení Krista.
 • Obnova křestních slibů použitím jakékoli formule během oslavy Velikonoční vigilie nebo při výročí vlastního křtu

 

Částečný odpustek můžeme získat, když při konání svých běžných denních povinností a snášení životních břemen obrátíme svou mysl k Bohu a v důvěře přidáme "střelné modlitby". Dále, když s milosrdným srdcem a oživení duchem víry pomůžeme službou našim bližním, kteří jsou v nouzi, nebo když se v kajícím duchu zdržíme něčeho, co nám je dovolené a příjemné. Částečný odpustek lze získat vícekrát za den. Pro získání částečných odpustků není tedy nutná svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. K získání částečných odpustků je třeba splnit tyto okolnosti:

- Vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek.

- Nelnout k žádnému a to ani  k lehkému hříchu.

- Mít úmysl získat odpustek. 

Mezi velkým množstvím modliteb a skutků spojených s částečným odpustkem patří kupříkladu:

- Návštěva a adorace Nejsvětější Svátosti.

- Hymnus Adoro Te Devote (Klaním se Ti vroucně skrytý Bože náš …).

- Anděle Boží, strážce můj ...

- Anima Christi (Duše Kristova posvěť mě…).

- Návštěva hřbitova a modlitba za zesnulé duše.

- Duchovní přijímání.

- Zbožná recitace Apoštolského vyznání  ( Věřím v jednoho Boha…).

- Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

- Každou z litanií k Nejsvětějšímu jménu Ježíš, Nejsvětějšímu Srdci Ježišovu, Panně Marii, ke všem svatým.

- Magnificat.

- Nábožné použití zbožného předmětu (kříž, růženec, škapulíř, medajlka) řádně posvěceného knězem.

- Jakákoli schválená modlitba za kněžská nebo řeholní povolání.

- Setrvání chvíli ve zbožné vnitřní modlitbě.

- Modlitba za  papeže.

- Zbožná a pozorná přítomnost při kázání.

- Salve Regina (Zdrávas Královno...).

- Zbožné znamení kříže a ústní dodání: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

- Modlitba: Pod ochranu Tvou se utíkáme.

- Recitace hymnu Te Deum ( Bože Chválíme Tebe…) jako díkůčinění.

 

Plnomocné i částečné odpustky lze získat jen pro sebe. Nelze tedy získat odpustky například pro toho, kdo vůbec do kostela nechodí anebo pro svého známého či rodinného příslušníka.