Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novena ke sv. Michaeli Archanděli

19. 9. 2019

Den první – 20. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, jsi plný víry, pokory a vděčnosti, jsi vzdálený zkáze způsobené našeptáváním vzbouřeného Lucifera. Nedal ses zastrašit pohledem na množství satanových pomahačů, ale hned jsi proti němu povstal, na ochranu Boha jsi strhnul celý zbytek nebeských zástupů a zvítězil jsi. Vypros nám, prosíme, milost, abychom odhalili všechny pasti a podvodné útoky andělů temnoty, abychom pohnuti Tvým příkladem nad nimi zvítězili a abychom jednoho dne mohli zaujmout slavné místo u Božího trůnu, které padlí andělé neodvolatelně ztratili.

Litanie a každodenní exorcismus

 

Den druhý – 21. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, byl jsi od Pána jmenován ochráncem vyvoleného národa, abys ho posiloval v neštěstích, rozptyloval jeho pochybnosti a uspokojoval všechny jeho potřeby. Rozdělil jsi moře ve dví, posílal jsi z nebe déšť a dobýval lidu vodu ze skály. Prosíme Tě, abys osvětloval, posiloval, bránil a povzbuzoval naše duše v každé nouzi a pomáhal nám zvítězit nad všemi překážkami, které na každém kroku cestami světa potkáváme. Pomoz nám, abychom mohli bezpečně dojít do onoho království pokoje, jehož byla zem zaslíbená praotci Abrahámovi pouhým odleskem.

Litanie a každodenní exorcismus

 

Den třetí – 22. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, ochránce katolické Církve, která je vyvoleným lidem Nové smlouvy. Skrze nauku apoštolů jsi zabezpečil triumf Církve nad zaslepeností nevěrných, skrze vytrvalost mučedníků jsi dal Církvi zvítězit nad krutostí tyranů, skrze moudrost jejích učitelů nad omyly heretiků. Skrze čistotu panen, svatost papežského úřadu a pokání hříšníků dáváš Církvi vítězit nad nepravostmi tohoto světa. Prosíme Tě, chraň bez ustání Církev před úklady jejích nepřátel a před tím, aby byla ostouzena pro hříchy jejích nehodných synů. Pomoz nám, aby Církev vždy pronikal Kristův pokoj a Jeho svatost, a my abychom se pevně drželi víry ve všech jejích článcích a až do konce života zachovávali její přikázání.

Litanie a každodenní exorcismus

 

Čtvrtý den – 23. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, který stojíš při oltářích, abys před Boží tvář přinesl naše modlitby a oběti, prosíme tě, pomáhej nám, abychom za všech životních okolností zachovali věrnost křesťanství. Chceme Tvým prostřednictvím odevzdat Bohu svoji vůli, paměť a vytrvalost, aby je Pán přijal jako oběť Jemu příjemnou a aby je posvětil.

Litanie a každodenní exorcismus

 

Den pátý – 24. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, před tebou se koří mocnosti vezdejšího světa, pohleď laskavě na naše ubohé duše ovládané tolika žádostmi a obtížené tolikerými hříchy a vypros nám milost, abychom zvítězili nad nejvážnějšími z nich a abychom se vzepřeli i těm ostatním, abychom, když jsme od Pána již jednou obdrželi nový život, se nikdy nevraceli k životu starého, neduchovního člověka.

Litanie a každodenní exorcismus

 

Den šestý – 25. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, ty jsi pro satana a zlé duchy postrachem, ty jsi byl od Pána poslán, abys nás chránil před jejich útoky, prosíme tě, dodávej nám v oněch hrozných chvílích duchovního zápasu odvahu skrze svoji zázračnou přítomnost a posilni nás svojí neporazitelnou mocí, abychom nad všemi našimi nepřáteli zvítězili a díky Boží milosti se uchránili od hříchu a pekla a mohli v nebi věčně chválit Hospodinovu velikost a laskavost.

Litanie a každodenní exorcismus

 

Den sedmý – 26. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, který přicházíš do očistce a se starostlivostí větší, než mohou mít o své děti pozemští rodiče, osvobozuješ vybrané duše z tamějšího trápení a převádíš je do věčného štěstí, vypros nám u Boha, abychom si svatým životem zasloužili uniknout těžkostem očistce; a jestliže vzhledem k jakýmkoli proviněním nebo pro nedostatek kajícnosti v tomto životě, budeme k jejich dočasnému snášení odsouzeni, přimlouvej se za nás u Pána a pohni všechny naše přátele, aby nám také oni pomáhali přejít co nejdříve do nebe, kde nás ozáří nejjasnější světlo Boží velebnosti.

Litanie a každodenní exorcismus

 

Den osmý – 27. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, o tobě je psáno, že polnicí ohlásíš začátek Posledního soudu a půjdeš před Synem člověka i s jeho křížem do podsvětí, přimlouvej se za nás u Boha, aby nás Pán soudil milosrdně a laskavě. Ať raději přijímáme tresty za naše hříchy už v tomto životě, abychom po smrti a vzkříšení mohli stanout na straně ospravedlněných, aby naše tělo dosáhlo blahoslavené nesmrtelnosti a náš duch, aby se mohl sytit pohledem na Pána Ježíše, který rozhoduje o radosti a štěstí pro všechny vyvolené.

Litanie a každodenní exorcismus

 

Den devátý – 28. září

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci …

Svatý Michaeli Archanděli, statečný strážce a ochránce Katolické církve a její viditelné hlavy – Svatého otce, přispěj nám na pomoc svojí přímluvou, aby se lůna Církve – Nevěsty Ježíše Krista – vrátily všechny ztracené ovce: odpadlíci, Židé, schizmatici a hříšníci, aby se tito všichni připojili k jedinému stádu a mohli nyní i na věčnosti oslavovat nejvyšší Lásku. Pomáhej Církvi, aby zůstala na cestě svatosti, a chraň před všemi nepřáteli našeho papeže. Kéž se nikdo v Církvi nevzpírá učitelskému slovu Svatého otce. Dej, ať my všichni, obyčejní lidé i politické a ekonomické špičky světa, v sobě den ze dne prohlubujeme své úsilí o spravedlnost, aby tak lidská rodina vytvářela království pokoje a jednoty, které je odrazem, příslibem a zárukou dokonalého a věčného království, jaké budou vytvářet v nebi všichni blahoslavení shromáždění kolem Ježíše Krista.

Litanie a každodenní exorcismus

 

EXORCISMUS

Vznešená Královno nebes, nejvyšší Paní andělů, která jsi od počátku obdržela od Boha poslání a moc rozdrtit hlavu satana, prosíme Tě pokorně, sešli svá svatá vojska, aby na Tvůj příkaz a Tvojí mocí pronásledovala pekelné duchy, všude je porážela, zničila jejich minulost a svrhla je do propasti.

 

Svatý Michaeli Archanděli chraň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. A Ty kníže vojska nebeského, satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

 

 

 

LITANIE  /pro každý den novény/

 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,    smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria,         oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

Svatý Michaeli,   

Archanděli jména hlubokého smyslu,

Náčelníku andělských kůrů,

Vůdce nebeských zástupů,

Hlavo prvorozenců Božích,

Horlivče pro čest a slávu Boží,

Statečný bojovníku s plamenným mečem,

Statečný přemožiteli odbojného družstva,

Slavný vítězi nad Luciferem a jeho přívrženci,

Zářící hvězdo před trůnem Božím,

Anděli pokoje,

Anděli zaslíbené země,

Ochránce národa vyvoleného,

Obránce svaté Církve,

Zvěstovateli rozkazů Božích,

Obraze božské velebnosti,

Bedlivý sluho Páně,

Ochránce lidu před útoky zlého ducha,

Opatrovníku umírajících,

Průvodce duší k poslednímu soudu,

Vykonavateli soudů Božích,

Trojím zjevením proslavený,

Od věků v církvi svaté vysoce ctěný,

Vyvolený patrone církevního spolku Tvého jména,

Vyvolený ochránce národa slovanského,

Abychom pravdy svatého náboženství proti útokům hájili, prosíme Tě, vyslyš nás!

Abychom se osvěty bezbožné chránili,

Abychom nevěreckému duchu času nehověli,

Abychom proti tělu, světu a ďáblu dobrý boj bojovali,

Abychom pod stráží andělskou na pravé cestě vytrvali,

Abychom se světlem Božího zjevení řídili,

Abychom Bohu v dobrých i zlých dnech věrnou lásku osvědčovali,

Abychom Boží i církevní přikázání ochotně plnili,

Abychom k zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali,

Abychom smlouvu křtu svatého svědomitě zachovávali,

Abychom satana i všech skutků jeho a každé jeho pýchy se odříkali,

Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili,

Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli,

Abychom v společnosti Tvé Boha věčně chválili,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi/ x3

 

Modleme se:

Přeslavný kníže nebeských vojsk, svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji a v hrozném zápasu, který podstupujeme s knížaty a mocnostmi, se správci tohoto světa a se zlými duchy. Pospěš na pomoc lidem, které Bůh jako nesmrtelné stvořil, k obrazu svému učinil a za drahou cenu z otroctví ďáblova vysvobodil. Amen.