Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní modlitby

4. 1. 2013

 Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen

 

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest,

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,

odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen  

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s tebou,

požehnaná ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen

 

 

Anděl Páně

K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

L: a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas Maria . . .

K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

L: ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria . . .

K: A Slovo se stalo tělem

L: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria . . .

K:Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna,

vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučen'a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

Korunka k Božímu milosrdenství

modlí se na růženci, nejprve Otče náš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha.

 

Na zrnkách Otčenáše se modlí:

Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev,

duši i božství tvého nejmilejšího Syna

a našeho Pána Ježíše Krista

na smír za hříchy naše i celého světa.

Na zrnkách Zdrávasu se modlí:

Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

 Na závěr se modlí třikrát:

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,

smiluj se nad námi a nad celým světem.

 

 

Modlitba po svatém přijímání

Duše Kristova posvěť mne!

Tělo Kristovo ochraň mne!

Krvi Kristova napoj mne!

Vodo z boku Kristova obmyj mne!

Umučení Kristovo síliž mne!

Ve svatých ranách svých ukryj mne!

Nedej mi odloučenu být od Tebe!

Proti nešlechetnému nepříteli zastaň se mne!

V hodině smrti povolej mne!

Kaž mně přijíti k Tobě,

abych Tebe se všemi svatými chválil na věky věkův. Amen.